Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Novax Naturpharma s.r.o so sídlom v Prahe, Anglická 140/20, PSČ 120 00, Praha 2, IČO: 04366654, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.parfumic.cz/sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok, alebo za využitia prostriedkov priameho marketingu.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Kúpna zmluva sa uzatvára v v slovenskom jazyku.

Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. Primerane sa použijú aj na kúpu tovaru prostredníctvom zákazníckej linky či za využitia prostriedkov priameho marketingu.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci potvrdením objednávky (elektronicky, formou SMS, písomne, telefonicky ...) uzatvára kúpnu zmluvu. Objednávku môže uzavrieť iba osoba staršia ako 18 rokov.

Predávajúci má právo odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim.

Ak je objednávka právnickej osoby urobená niekým, kto k tomu nie je oprávnený, platí, že sa jedná o jeho osobný záväzok.

Kupujúci môže zvoliť variant jednorazovej objednávky alebo program pravidelných zásielok zvoleného produktu.

Objednaný tovar doručujeme čo najskôr. V prípade neuhradenia kúpnej ceny v stanovenej 14 dňovej lehote na faktúre, účtuje predávajúci kupujúcemu administratívny poplatok vo výške 2 € za odoslanie upomienky.

 

Vrátenie tovaru, reklamácie

Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s prepravcom stav zásielky, najmä potom počet kusov tovaru, či nie je zrejmé mechanické poškodenie a pod. V prípade, že zásielka nie je v poriadku, je kupujúci povinný spísať o tom s prepravcom záznam a oznámiť to predávajúcemu. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby na objednanom produkte. Tieto potom musia byť bez zbytočného odkladu oznámené predávajúcemu písomne alebo telefonicky. Reklamácie sú vybavované čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od ich oznámenia.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate parfum aj po tom, ako ste ho už raz vyskúšali). Ďalej vás upozorňujeme, že nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy pri tovare vyrobenom podľa vašich požiadaviek alebo tovare prispôsobenom osobným potrebám (napr. v prípade gravírovaného obalu) a pri tovare, ktorý ste vybrali z uzavretého obalu, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou).

Záručná doba zodpovedá dobe expirácie uvedenej na obale.

 

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Novax Naturpharma s.r.o. IČO 04366654 so sídlom Anglická 140/20, 120 00 Praha 2 (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, Česká republika

email: info@parfumic.sk

telefón: 02/2081 2599

1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnu alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. . Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je

 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 • zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Správca v rámci hodnotenia spokojnosti odovzdáva informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz. Zaslanie dotazníka môžete odmietnuť.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

 

Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby,
 • realizujúce účtovníctvo

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, na počítačových úložiskách, pomocou antivírusových programov, zálohovaním.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.


2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.


3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

Ukončenie zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia prvej zásielky, a to telefonicky alebo písomne. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy stačí, keď kupujúci v tejto lehote odstúpenia od zmluvy predávajúcemu odošle elektronicky (na e-mail: info@novaxnaturpharma.cz) alebo poštou na adresu: NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2 list s označením " odstúpenie od zmluvy " (formulár na stiahnutie TU), ktorý bude obsahovať meno a priezvisko zákazníka a ďalej adresu, na ktorú bola zásielka doručovaná, prípadne ďalšie identifikačné údaje (číslo zákazníka, telefón, e-mail), ktoré pomôžu k rýchlej identifikácii zákazníka. Pri odstúpení od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Kupujúci musí predávajúcemu tovar vrátiť do 14 dní. Tovar je potrebné vrátiť úplný a nepoškodený, v nerozbalenom balení. Kupujúci obstará zásielku úplnými adresnými údajmi, prípadne číslom účtu, kam majú byť finančné prostriedky vrátené. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci kupujúcemu vráti finančné prostriedky, ktoré od neho prijal bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.


Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať kúpnu zmluvu bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 10 dní, ktoré sa začínajú počítať po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

 

Ďalšie dojednania zmluvných strán

Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27. Prípadne môžete využiť platformu zriadenú Európskou komisiou http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.

 

Zákaznícky servis

Pracovníci nášho zákazníckeho servisu sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 9.00 do 16.30 hod na týchto kontaktoch:

Telefón: 02/2081 2599

E-mail: info@parfumic.sk

Poštovná adresa: NOVAX (PARFUMIC.CZ), PO BOX 66, 120 00 Praha 2, Česká republika

.

ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY NIELEN O KOZMETIKE:

ALOE VERA:

aloe vera

ARGÁNOVÝ OLEJ:

arganovy olej

KYSELINA HYALURONOVÁ:

kyselina hyaluronova

KONOPNÝ OLEJ:

konopny olej

HISTÓRIA PARFUMŮ:

parfemy

RYCHLÝ NÁKUP:

LIGHT MOMENT

light moment

MOON STONE

moon stone

PURE HARMONY

pure harmony

GOLD AMBER

gold

HYDRATATION CREAM

cream

ANTI-AGE HYALURON

anti age

BALZAM NA PERY (RUŽOVÝ)

NA PERYBALZAM NA PERY (STRIEBORNÝ)

BALZAM NA PERY

BALZAM NA PERY (MODRÝ)

BALZAM NA PERY

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie